Pet Expo Thailand & Pet Expo Championship
 

 

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบแบบสอบถามลุ้น Lucky Draw

 

Pedigree อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก (ขนาด 8 โล / 1 ชิ้น)

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณอรุณี เขียวชะอุ่ม

Pedigree อาหารสุนัขพันธุ์ใหญ่ (ขนาด 500 กรัม / ชิ้น)

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณนพวรรณ ศักดิ์แหลมเงิน
2 คุณสลินดา ธาดาประดิษฐ์
3 คุณพัฒน์นรี เหลืองวิเศษกาล
4 คุณปุณยนุช ธิขาว
5 คุณ Khakhanang Simanuruk
6 คุณอมรเดช ภาคสุข
7 คุณ Wipavee Gungumthonwong
8 คุณอรชา กฤษณะประสิทธิ์
9 คุณสุธาสินี เชาว์วิศิษฐ
10 คุณ Chayanis Chaleoboon

Pedigree อาหารสุนัขพันธุ์ใหญ่ (ขนาด 1.3 กิโล / 1 ชิ้น)

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณชญานิศ ชัยพชรพร
2 คุณนริศรา วรรณขาว
3 คุณ Somchok Pakwiset
4 คุณธวัลรัตน์ บุญยธรรมศิริ

Pedigree อาหารเปียกสุนัข

>
NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณอัมพร เบนขุนทด
2 คุณกรัณฑรัตน์ วชิรวิทยากุล
3 คุณนปภา แสนไชย์
4 คุณพิมพ์รัก พลคณา
5 คุณอรรถพันธ์ โชตน์วัฒนะชัย

Pedigree ขนมสุนัข

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณพัชรพร เฮ็งบ้ายแพ้ว
2 คุณสุรชัย เขียวสมอ
3 คุณอัชณีภรณ์ นิลอรุณ
4 คุณรุจิภาส เวสกิจ
5 คุณสิทธิพัฒน์ วงศ์มลิวัลย์
6 คุณสุกัญญา สืงห์ทยาน
7 คุณพิมรา เมฆเสรีวัฒนา
8 คุณอ้อมเอก รอดพึ่งพา
9 คุณวนธธรา คหวัชรจิรโกมล

Smart Heart อาหารสุนัข

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณสุภิญญา ชัยมงคล
2 คุณรุจิรา พิมพ์จัยทร์
3 คุณวรางค์รัตน์ วัฒนปรีดา
4 คุณภิญญาพัชญ์ สินสวัสดิ์
5 คุณอนัญญา อินทร์ชูกุล
6 คุณ Wichien Chorchuhirun
7 คุณทีภพ สิริวัชระกุล
8 คุณหยาดพิรุณ แก้วอินทร์
9 คุณอาภารัตน์ ใจซื่อ
10 คุณวิชชุดา วศินานุกร

Smart Heart อาหารกระต่าย

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณสิริกร ผลปรีชากุล
2 คุณนิศาชล ซ่อนกลิ่น
3 คุณเกสร อินสองใจ
4 คุณชลธิชา อนันตกุล
5 คุณ Piyaon Rukchat
6 คุณเพราพิลาส กล่อมประเสริฐ
7 คุณมัทรี พุ่มแย้ม
8 คุณอนุชิต อินต๊ะยศ

Smart Heart อาหารแมว

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณนุสรา สุคันธวรัตน์
2 คุณศศกร ชูโลหธรรมกุล
3 คุณกนกนารา ประดิษฐพันธ์
4 คุณทิพย์รัตน์ รักประเสริฐ
5 คุณ Chanthaporn Trakulkoosri
6 คุณ Weeradee Pholpol
7 คุณณัฐวุฒิ จักรกฤษ
8 คุณ Yuwadee Charoensri
9 คุณอริสา ทรัพย์กุญชร
10 คุณจิรเดช จำรูญกิตติชัย
11 คุณวิกานดา วรกาญจน์
12 คุณ Patchara Pripanapong

Whiskas อาหารแมว ขนาด 1.2 กิโล

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณสิรวิชญ์ ถวิลไทย
2 คุณ Kawisara Bijayendrayodhin
3 คุณสุชาวดี พัฒนผลสุขุม
4 คุณกรณิศ พิพัฒน์ประเสริฐ
5 คุณสุวิชา นกอยู่
6 คุณสุภาพร ขจรกุลชัยพร
7 คุณศักดิ์กานต์ ศักดิ์โสภา
8 คุณสิธารัตน์ เดชาภิรมย์
9 คุณพริมา พงษ์ประสิทธิ์

Munznie ขนมสุนัข

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ Thawiphorn Kiratiarankun
2 คุณลลิตา จันทรัตคะ
3 คุณกมลชนก ศรีดอนจันทร์
4 คุณอภิษฎา อมรศุภรศาสตร์
5 คุณ Somchai Haangkarb

หมวกลายกระต่าย

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ เกศแก้ว ศิริวงศ์ถวัลย์
2 คุณ Nisa Raksangob
3 คุณพิเชษฐ เข็มนาค
4 คุณจริญญา โภคา
5 คุณเนตรนภา ชัยชนะชัยชาญ
6 คุณปิยธิดา แพทย์ศาสตร์
7 คุณ Jakraphong Soungchompan
8 คุณภานิชา ยันต์มงคล
9 คุณวรรณภางค์ อัจฉริยวงษ์วาน
10 คุณกฤตกมล นันทสันติ

หมอน Pet Expo Thailand

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณ Pemika Chiarnpattanodom
2 คุณนาตยา ดวงกางใต้

ถุงผ้า Pet Expo Thailand

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณรุ่งวิทย์ จิตจรัสแสง
2 คุณเกวลี เตชะนิเวศน์
3 คุณแพรวา โภคมณี
4 คุณปรางค์ จันทร์รุจิพัฒน์
5 คุณนารากร บุญเต็ม

ตุ๊กตาลวดลายสัตว์

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณลไน พันธ์สุขุมธนา
2 คุณ Soraya Sriwattana

ผ้าห่ม

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณธนันธร บวรสกุลวงศ์
2 คุณศันศนีย์ บุญเกิด
3 คุณจุฑารัตน์ ลัดหลวง
4 คุณภคมน รุจิชัยชาญ
5 คุณเขมจิรา แสงทอง

เบาะนอนสัตว์เลี้ยง

NO. รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณดวงชีวัน อักษรพิมพ์

 

 

Organized by

Sponsored by

Exhibition Partners